سرآب بیستون، در دامنه کوه بیستون، در محوطه تاریخی بیستون قرار دارد. این سرآب چشمه ای است که از دل زمین می جوشد و آب آن در برکه ای نه چندان بزرگ جمع می شود. وجود این سراب و شرایط طبیعی مناسب پیرامون آن یکی از دلایل اصلی استقرارهای انسانی از دوره پارینه سنگی تا عصر حاضر در این نقطه بوده است. همچنین این مکان در دوران تاریخی نیز به عنوان محل اتراق مسافران و کاروانیان، در مسیر مرکز و غرب ایران به بین النهرین مورد استفاده قرار می گرفته است. بیش تر آثار تاریخی بیستون پیرامون این سرآب قرار دارند.

سرآب بیستون

این سرآب، مزارع بیستون و «بلوردی» را مشروب می‌کند. یک شاخه از آب سرآب در نهر پرآبی به طرف کاروانسرا در غرب روان است و شاخه اصلی آن به طرف گاماسیاب در جریان است که به نهر سهراب معروف است. سرآب بیستون بخشی از آبخوان کارستی ارتفاعات آهکی بیستون، واقع در شمال شرق کرمانشاه را تخلیه می‌کند.

سرآب بیستون

متاثر از جوی منشعب از سرآب، کاخ ساسانی، کاروانسرای صفوی و مسیر شاهی قدیمی شکل می گیرند و نهر معروف به نهر سهراب با پخش آب در پهنه بیستون، باعث ایجاد یک رویش گیاهی می گردد که جذابیت محوطه را دو چندان می کند.

سرآب بیستون

ویژگیهای سرآب بیستون

میزان دبی متوسط سالیانه آب سرآب ۷۹۷ لیتر در ثانیه است که متوسط تخلیه سالیانه ۲/۲۵ میلیون متر مکعب دارد.

از لحاظ شیمیایی آب سرآب بیستون بی رنگ، بی بو و بی مزه است. متوسط هدایت الکتریکی آن حدود ۳۱۰، بیشترین مقدار ۳۳۵ و کمترین مقدار برابر ۲۵۰ میکرومهوس بر سانتیمتر در سال ۷۰ اندازه گیری شده است.

تیپ آب سرآب بیستون از نوع بیکربنات کلسیت بوده و از کل حجم مواد محلول در آب چشمه، ۷۱ درصد مربوط به یون بیکربنات و ۲۱ درصد مربوط به یون کلسیم است. همچنین هشت درصد باقیمانده شامل یون‌های سولفات، کلر، منیزیم، سدیم و ... است.

سرآب بیستون کجاست

سرآب بیستون در دامنه کوه بیستون، در شهر بیستون از شهرهای شهرستان هرسین، در ۳۰ کیلومتری شمال شرق شهر کرمانشاه در استان کرمانشاه، قرار دارد.