آب چشمه‌ آب معدنی تاپ‌تاپان دارای مواد معدنی و بویژه فسفر است که برای درمان بسیاری از بیماری‌های پوستی سودمند می‌باشد. منشاء آبی این چشمه کوه سهند است. آب‌ این چشمه ج‍وش‍‍ان‌ با فشار گ‍‍از‌ه‍‍ا‌یی كه از ‌ا‌ع‍ماق‌ زم‍ی‍ن‌ به بیرون متصاعد می‌شوند، همراه است. آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ چشمه تاپ‌ ت‍‍اپ‍‍ان‌ ق‍‍ابل‌ آشامیدن‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ول‍‍ی‌ ‌اس‍ت‍ف‍‍اده‌ ‌و تماس با ‌ای‍ن‌ ‌آب‌ م‍‍ع‍دن‍‍ی‌ ب‍ر‌ا‌ی ‌ال‍ت‍ی‍‍ام‌ ‌ام‍ر‌اض‌ پ‍وس‍ت‍‍ی‌، درد‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ض‍لان‍‍ی‌ و مف‍ص‍ل‍‍ی‌ م‍ف‍ی‍د و ث‍م‍رب‍خ‍ش‌ ‌اس‍ت‌.

چشمه تاپ تاپان آذرشهر

چشمه تاپ تاپان آذرشهر

درجه‌ حر‌ارت‌ ‌آب‌ ‌این چشمه، در ف‍ص‍ل‌ س‍رم‍‍ا و گ‍رما ث‍‍ابت‌ و در م‍حل‌ س‍رچ‍ش‍م‍ه‌ 20 درج‍ه‌ سانتي گراد ب‍‍الا‌ي‌ ص‍ف‍ر و رس‍وب‍‍ات‌ ‌آن‌ ق‍‍ه‍وه‌ ‌ا‌ي‌ رن‍گ‌ ‌اس‍ت‌. آب این چشمه حوضچه و کانال های طبیعی ایجاد نموده است.

‌از ل‍ح‍‍اظ زم‍ي‍ن‌ ش‍ن‍‍اس‍‍ي‌، ‌اطر‌اف‌ اين چ‍ش‍م‍ه‌ ي‍ك‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ‌آ‌ه‍ك‍‍ي‌ ‌اس‍ت‌ و س‍ن‍گ‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ ‌آن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ رس‍وب‍‍ي‌ ت‍ش‍ك‍ي‍ل‌ ش‍ده‌ ‌است. چشمه هاي معدني اطراف اين آب معدني با فعاليت هاي آتشفشاني در ارتباط هستند و به طوري كه از زمين هاي اطراف مشخص است، در زمان هاي گذشته در آن منطقه، كوه آتشفشان وجود داشته و آب چشمه ها در مسير خود رسوباتي بر جاي مي گذارند، كه ضخامت زيادي از تراورتن را تشكيل مي دهند.

دسترسی محلی چشمه‌ آب معدنی تاپ‌تاپان

چشمه‌ آب معدنی تاپ‌تاپان در 3 كیلومتری جنوب غربی شهر آذرشهر در استان آذربایجان شرقی واقع شده است.