چشمه هاى گازى گنبد لران یا کوه آتش، از گذشته‌های دور تا کنون شبانه روز می‌سوزد، از قدیم مردم محلی به این کوه تشکوه می‌گویند. به گفته‌ی کارشناسان زمین شناسی دلیل شعله ور شدن آتش کوه، گوگرد موجود در زمین و متصاعد شدن گاز طبیعی از عمق زمین به سطح است. گازهای هیدرکربوری از لایه های مختلف زمین عبور می کنند و از هر درز و شکافی در سطح زمین به بیرون شعله ور می‌شوند به طوری که در شب، نور سوختن این گاز بیشتر دیده می‌شود.

چشمه های گازی گنبد لران رامهرمز

چشمه های گازی گنبد لران رامهرمز

در مجاورت تش‌کوه به دلیل وجود گاز متصاعد شده در هوا، نمی توان آتش دیگری روشن کرد. رنگ ویژه تپه ها، آنها را از مناظر اطراف مجزا کرده است. اطراف هاله آتش، سوخته و دود زده است. سازندهاى تشکيل دهنده تپه ها در اطراف هاله سوخته و پخته شده اند به طورى که پاى فرد به راحتى در آن فرو مى رود.

از کمرکش تپه ها تا اوج آنها زمين گرم و داغ بوده و در بخش هاى خاموش شده (گچ ترش غير فعال) آثار و شواهد بلورهاى گوگرد به چشم مى خورد. تغيير و تبديل تدريجى فرايند گچ ترش فعال به گچ ترش غير فعال به طور کامل مشخص مى باشد.

دسترسی محلی چشمه هاى گازى گنبد لران یا کوه آتش

چشمه هاى گازى گنبد لران یا کوه آتش، در جاده رامهرمز به سمت رود زرد و در مسیر خدیجه و ماماتین بعد از روستای گنبد لران، در استان خوزستان قرار دارد.